top of page
Algemene voorwaarden

Versie: 08/04/2020

​​

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: De drager (media) waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd.
Fotograaf: K2-Media: Kurt Pas – Hondenfotograaf.be | Kurt Pas Photography: De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

3. Tegenstelbaarheid
Door het niet schriftelijk protesteren binnen de week van deze algemene voorwaarden stemt de wederpartij er uitdrukkelijk mee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Geen enkele strijdige clausule wordt aanvaard.

 

4. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie of resultaat tegen een proportionele prijs.

 

5. Diensten
De fotograaf is enkel gehouden tot de levering van producten en/of tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract. Alle andere producten en/of diensten worden in rekening van de wederpartij gebracht aan de tarieven van kracht, welke verkrijgbaar zijn op aanvraag. Wat betreft de dienstprestaties is de fotograaf alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. Elke klacht betreffende product en/of dienstprestaties moet aan de fotograaf schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de wederpartij en geen enkele klacht zal nog in acht genomen worden.

 

6. Vergoeding
6.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij onder meer rekening zal gehouden worden met de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door SOFAM gepubliceerd en als redelijk en billijk beschouwd, hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.

 

6.2 Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

 

7. Factuur en betaling
7.1 De wederpartij zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft teruggestuurd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de tegenpartij op bezwaar.

 

7.2 De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum en/of leveringsdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer ING Bank IBAN BE58 6528 0253 8979. Wanneer een betaling niet geregeld wordt binnen de 14 dagen zal een aangetekend schrijven verstuurd worden, houdende ingebrekestelling van betaling. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met de wettelijke interest en met een forfaitaire verhoging ad 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 74,37 euro. Deze verhoging staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en gerechtskosten. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Vanaf de datum van de factuur zijn ook de wettelijk voorziene interesten verschuldigd.

 

7.3 De wederpartij verricht de fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij reeds de fotograaf heeft verstrekt.

 

7.4 Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

7.5 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf.
Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze de eigendom van de fotograaf. Het risico gaat echter over op de wederpartij bij contractsluiting.

 

8. Controle
Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen controleorgaan.
In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de wederpartij. Bovendien zal de wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de fotograaf voldoen.

 

9. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.

 

10. Levering
Beelddrager  worden geleverd in het pand waar de fotograaf haar bedrijf uitoefent. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de beelddragers door de fotograaf onbeschadigd in retour zijn ontvangen. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.
Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 30% te verhogen.
Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

11. Klachten
Klachten inzake geleverde dienstverlening/producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na uitvoering/levering hiervan schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

 

12. Bezit/eigendom beelddragers
Indien niet is overeengekomen dat beelddragers in het bezit van de wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf.
Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de fotograaf.
Indien een beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
In geval van vermissing of beschadiging van een beelddrager is de wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
Beelddragers blijven eigendom van de fotograaf. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

13. Zichtzendingen
Als zichtzending ter beschikking gestelde beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
In het geval beelddragers en/of digitale bestanden met fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
De wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden beelddragers aan de fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

 

14. Opdracht
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken en /of diensten te maken en/of te leveren.
Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door alle partijen van de offerte van de fotograaf. Deze aanvaarding kan enkel door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.
De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na een bijkomende offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotgraaf is geretourneerd.
In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op minimaal 50% van de overeengekomen offerteprijs.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

 

15. Internet
In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op multimedia afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 1080 pixels (kortste zijde).
De wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op multimedia. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
De wederpartij zal de fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de fotograaf verstrekken.

 

16. Auteursrecht
Het auteursrecht op de fotografische werken berust zonder uitzondering bij de fotograaf, onder toepassing van de licentievoorwaarden.

 

17. Toepassing van de licentievoorwaarden van de fotograaf
17.1 De fotograaf behoudt de intellectuele eigendom van zijn studies, ontwerpen, foto’s, en documenten evenals op het geheel van het uitgevoerde werk. Bijgevolg behoudt hij het exclusieve recht op reproductie en meer bepaald op het gebruiken van de foto’s en de andere vernoemde elementen in het kader van andere opdrachten.
Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie (zie bijlage: Toepassing van de licentievoorwaarden van Kurt Pas – Hondenfotograaf.be | Kurt Pas Photography) zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 

17.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
Het gebruik van de documenten en/of de rechten, voorwerp van onderhavige overeenkomst, is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die hierin gegeven is.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding behoudt de auteur de intellectuele eigendom op zijn werken.
Gezien afstand van een document geenszins overdracht inhoudt van auteursrechten en dit evenmin laat vermoeden, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of elke andere vorm van gebruik, enkel mogelijk mits een schriftelijke toestemming van de fotograaf.
De originelen dienen steeds terugbezorgd te worden aan de auteur.
Toelating tot reproductie ontstaat pas na betaling van de overeengekomen prijs die berekend zal worden op basis van het SOFAM-Tarief. De gebruiker aanvaardt de toepassing van dit tarief.
Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/ of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de fotograaf.

 

18. Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij in alle omstandigheden onbevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

19. Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

20. Naamsvermelding
20.1 De gebruiker moet de morele rechten van de auteur ten allen tijde respecteren en de integriteit van de weken respecteren, met name de kleuren trouw weergeven, de werken niet verminken of vervormen.
De naam van de auteur moet expliciet bij elke reproductie telkens weer vermeld worden als volgt : « naam auteur © jaartal”
De gebruiker verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 10 dagen na het drukken, en ten laatste 7 dagen voor het verspreiden van de publicatie, een bewijsexemplaar te bezorgen.

 

20.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
De voorafgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn:

 • Het gebruik zonder voorafgaande toestemming: forfaitaire schade-vergoeding van 200 % van het basisrecht volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro

 • Het gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende: forfaitaire schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro

 • Het gebruik met verkeerde naamtekening: forfaitaire schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 247,89 euro

 • De wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk : forfaitaire schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro.

 

20.3 De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen , aanschaffing van overtuigingsstukken door SOFAM, als alle andere reële kosten uitgezet door SOFAM omwille van zijn inbreuk, met een minimum van 123,95 euro.

 

20.4 Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

21. Persoonlijkheidsrechten
De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

22. Rechten van derden
De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van derden verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart de fotograaf van alle aanspraken ter zake.
De fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

23. Aansprakelijkheid van de fotograaf
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde sommen.

 

24. Faillissement/surseance
Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

25. Rechts- en forumkeuze
Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het woondistrict van de fotograaf bevoegd. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

26. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het woondistrict van de fotograaf.
Indien één van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zouden blijken, blijven de overige voorwaarden van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichts benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.

Bijlage: Toepassing van de licentievoorwaarden van Kurt Pas – Hondenfotograaf.be | Kurt Pas Photography:


Tussen enerzijds Kurt Pas – Hondenfotograaf.be | Kurt Pas Photography, met zetel Zellaerstraat 63 – 2820 Bonheiden hierna vernoemd “de fotograaf”en anderzijds de wederpartij, hierna vernoemd “licentienemer”, wordt overeengekomen als volgt:

Algemeen:
Deze overeenkomst omvat het recht tot het gebruik van onderstaande licentie op de auteursrechten en het recht op vertoning op het overeengekomen aantal presentatiepunten. Onder presentatiepunten wordt verstaan, het gebruik op beurzen, in winkels en andere locaties eigen aan uw onderneming. Deze licentie omvat de rechten voor de reproductie en het gebruik van de visuele werken, opgesomd in de “Benoeming der werken”. De tarieven vermeld in deze licentie zijn van toepassing op voorwaarde dat de wettelijke principes van het auteursrecht gerespecteerd worden. De fotograaf behoudt zich het recht voor om elk gebruik van haar werk te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan.

Deze licentie geldt dus niet als zodanig voor commerciële verkoop van het werk, maar voor persoonlijk gebruik als reclame of voorlichtingsmateriaal eigen aan uw onderneming.

De modaliteiten van de licentie zijn uiteraard bespreekbaar en kunnen door ons, in overleg met u, op maat van uw specifieke behoeften gewijzigd of verder uitgewerkt worden.

 

Modaliteiten van de licentie:
De fotograaf verleent aan de licentienemer, alsook aan zijn rechtsopvolgers en gelieerde instellingen en rechtspersonen een licentie ivm de hierna opgesomde exploitatierechten die rusten op het in het onderwerp benoemde werk dat omschreven wordt in deze overeenkomst. Deze contractuele toegekende exploitatierechten doen uiteraard geen afbreuk aan de wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht, waar de licentienemer zich desgevallend kan op beroepen, en die onverminderd blijven gelden. De fotograaf verleent onder dezelfde voorwaarden ook eenzelfde licentie voor zijn/haar toekomstige werken, en heeft betrekking op alle werken van de fotograaf die in eigendom of bruikleen zijn van de licentienemer.
1. Het gebruik van deze licentie omvat het aanvaard zijn van onze algemene voorwaarden van Kurt Pas – Hondenfotograaf.be | Kurt Pas Photography. Onze algemene voorwaarden zijn op eenvoudige vraag beschikbaar en te raadplegen op onze webpagina.

2. De licentie is niet exclusief, geldig voor de gehele duur van het desbetreffende auteursrecht en voor de gehele wereld. Deze licentie treedt in werking na ondertekening van de contractuele voorwaarden en het voldoen aan de financiële voorwaarden verbonden aan deze licentie.

3. De overdracht omvat onder meer de volgende exploitatiewijzen:

 1. Het recht tot grafische reproductie, in zijn geheel en oorspronkelijke vorm, met het oog tot opname van het geheel in een documentatiemap, portfolio, catalogus, databank (grafisch of elektronisch) elektronische netwerken, internet, of sociale media of anderszins, en de exploitatie van deze grafische reproducties, in de meest volledige omvang, daarmede te verstaan voor alle exploitatiewijzen en -vormen.

 2. Het recht tot publieke tentoonstellingen in de gebouwen, instellingen en inrichtingen van de licentienemer.

 3. Het gebruik van het werk vermeld in “Benoeming der werken” gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de licentienemer.

 4. De licentienemer alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen of werken die op de reproducties zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken gereproduceerd worden.

 5. Het ‘werk’ zal te allen tijde geëxploiteerd worden met duidelijk zichtbare naamverwijzing onder de naam van de fotograaf, rekening houden met de toegepaste exploitatiewijzen.

 6. Voor elke wijziging aan het werk is de voorafgaandelijk en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf vereist. De fotograaf verleent de licentienemer evenwel de toestemming om wijzigingen aan haar werk aan te brengen, voor zover deze in overeenstemming zijn met de eerlijke en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken, en noodzakelijk zijn om de exploitatie wijze zoals vermeld te kunnen uitvoeren (vb bijsnijden, resolutie verkleinen) .

 7. De vergoeding van de productierechten is gebaseerd op deze licentievoorwaarden.

 8. Deze auteursrechtelijke modaliteiten van deze licentie hebben enkel betrekking op het vermogensrecht en geven geen toegang tot morele rechten.

 9. Alle andere rechten voorbehouden.

 10. De licentiemodaliteiten en de licentie zijn in geen enkel geval overdraagbaar aan derden.

 

Benoeming der werken:
De fotograaf benoemt de beelden in set of serie, met vermelding van nummering, volgens een afgesproken structuur.

 

Beëindigen van de licentie:
Elke partij heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk en aangetekend te beëindigen lastens een andere partij zonder tussenkomst en zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn, ingeval van een ernstige inbreuk of herhaalde inbreuken op de overeenkomst.

 

Nietigheid, toepasselijk recht en betwistingen:
Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onwerkzaam zouden zijn, zullen de overige bepalingen ervan onverminderd van kracht blijven. In dergelijk geval zullen de fotograaf en de licentienemer gezamenlijk onderhandelen om de ongeldige of onwerkbare bepalingen te vervangen door een bepaling die de geest van deze overeenkomst zo dicht mogelijk benaderd.

bottom of page